۱۹ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 58121

دانلود سوالات درس زبان ارشد وزارت بهداشت همراه با پاسخنامه کلیدی (صبح و عصر پنجشنبه و جمعه)

دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 95-94
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 95-94

دانلود سوالات درس زبان عصر پنجشنبه کنکور سال 95-94
دانلود سوالات درس زبان عصر چهارشنبه کنکور سال 95-94


دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 96-95

دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 97-96
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 97-96

دانلود سوالات درس زبان عصر پنجشنبه کنکور سال 97-96
دانلود سوالات درس زبان صبح جمعه کنکور سال 97-96

دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 98-97
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 98-97

دانلود سوالات درس زبان عصر پنجشنبه کنکور سال 98-97
دانلود سوالات درس زبان صبح جمعه کنکور سال 98-97
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان صبح جمعه کنکور سال 98-97

دانلود سوالات درس زبان عصر جمعه کنکور سال 98-97
دانلود پاسخ کلیدی درس عصر جمعه کنکور سال 98-97

دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 99-98
دانلود پاسخ کلیدی درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 99-98

دانلود سوالات درس زبان عصر پنجشنبه کنکور سال 99-98
دانلود سوالات درس زبان صبح جمعه کنکور سال 99-98
 
دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 00-99
 
دانلود سوالات درس زبان صبح پنجشنبه کنکور سال 1401-1400