۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1685

دانلود دفترچه سوالات رشته مدیریت اطلاعات سلامت همراه با پاسخنامه
دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت همراه با پاسخنامه کلیدی
 
دانلود دفترچه سوال دانلود پاسخنامه کلیدی
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 94-93 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 94-93
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 96-94 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 95-94
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 96-95 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 96-95
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 97-96 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 97-96
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 98-97 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 98-97
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 99-98 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 99-98
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 00-99 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 00-99
دانلود دفترچه سوالات دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 1401-1400 دانلود پاسخ کلیدی دکتری رشته مدیریت اطلاعات سلامت سال 1401-1400