۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3522

تخفیف کتاب


تخفیف 60% کتاب ایمنولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2012

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی برای کتاب ابوالعباس تخفیف ویژه 60 درصدی در نظر گرفته است.