۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 25

برنامه کلاسی یکشنبه 16 مرداد ماه ۱۴۰۱
گروه آموزشی دکتر خلیلی 
برنامه کلاسی یکشنبه 16 مرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
20_ 16 بیوشیمی آنلاین ارشد تابستان دکتر رضویان - 23 مرداد
بخـش آمـوزش یکشنبه 16 مرداد ماه تعطیل میباشد. 
 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir