۱۳ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1980

برنامه کلاسی پنجشنبه 14 آبان ماه
برنامه کلاسی پنجشنبه 14 آبان ماه
کلاس استاد درس ساعت
اسفند F استاد عسگرخانی بیوشیـمی ( پاییز ) 12_8
سالن اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
اسفـندC استاد رستمی بیماریهای زنان/ بارداری زایمان  (پاییز) 16-8
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفند B دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (تابستان) 12_8
اسفند L استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 12-9
اسفند M استاد احمدزاده زبان تخصصی علوم وآزاد 12-9
اسفند N دکتر رجـب نیا دارو شناسی (تکنولوژی گردش خون) 12-10
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 16-12:30
سالن اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفند L دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 16-12:30
اسفند M دکتر آقا گلی شیمی تجزیه(پاییز) 16-12:30
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 16-12:30
301 مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 16-12:30
اسفند B استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 16-12:30
302 استاد شاهرضا زبان (تابستان ) 16-12:30
---- دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 16-14
اسفندN استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 16-15
اسفـندC استاد اسلامی. دکترصالحیان آمار ،سنجش و اندازه گیری(پاییز ) 19-16
اسفندB دکتر نامجـو خون شناسی ( تابستان) 20-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی ( تابستان ) 20-16
302 مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 20-16
301 استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 20-16
سالن اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 20-16
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 20-16
اسفند L دکتر  میرجلالی تک یاخته  شناسی/ کرم شناسی ( پاییز ) 20-16
--- --- بهداشت و تنظیم خانواده(پاییز) 20-16
اسفند N استاد طبیب زاده میکروبیولوژی(پاییز) 20-16