۲۱ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2243

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 مهرماه
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 23 مهرماه
کلاس استاد درس ساعت
شروع از 7 آبان ماه دکتر رفیعی بهداشت  حرفه ای( پاییز ) 12_8
شروع از  15 آبان ماه دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
سالن اسفند ( 404) استاد عسگرخانی بیوشیـمی ( پاییز ) 12_8
اسفند ( 405) استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفـند B (402) دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A- (401) دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 12-8
شروع از 7 آبان ماه استاد رستمی بیماریهای زنان( پاییز ) 16-8
شروع از 7 آبان ماه دکتر کریمیان بارداری زایمان 16-8
شروع از  7 آبان ماه استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 12-9
شروع از 7 آبان ماه استاد مژده زبان تخصصی علوم وآزاد 12-9
اسفـند C_ (403) دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
شروع از 7 آبان ماه دکتر رجـب نیا دارو شناسی (تکنولوژی گردش خون) 12-10
اسفند( 405) استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 16-12:30
401 استا د عسگرخانی بیوشیـمی ( تابستان ) 16-12:30
302 استاد شاهرضا زبان ( تابستان ) 16-12:30
301 مهندس یعقوبی زبان ( تابستان ) 16-12:30
سالن اسفند (404) دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 16-12:30
شروع از 7 آبان ماه دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 16-12:30
شروع از 7 آبان ماه دکتر آقا گلی شیمی تجزیه دستگاهی( پاییز ) 16-12:30
شروع از 7 آبان ماه دکتر رجب نیا کنترل میکروبی داروها( پاییز ) 16-12:30
شروع از 7 آبان ماه استاد رستمی نوزادان و مراقبت ها( پاییز ) 16-12:30
شروع از 7 آبان ماه دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی ( پاییز ) 16-12:30
اسفـند B (402) دکتر کیاسه بیوفیزیک( پاییز ) 16-13
اسفـندC_403 دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 16-14
اسفـندC_403 استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان ( تابستان ) 19-16
شروع از 7 آبان ماه استاد اسلامی. دکترصالحیان آمار ،سنجش و اندازه گیری 19-16
شروع از 7 آبان ماه دکتر توکل بهداشت تغذیه ،تنظیم خانواده 20-16
------- دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 20-16
اسفند 405 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شـناسی ( تابستان ) 20-16
اسفـند A_ 401 دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 20-16
اسفند  B-402 استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 20-16
سالن اسفند 404 استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 20-16
شروع از 7 آبان ماه / یک هفته در میان دکتر رستمی کرم شناسی/تک یاخته  شناسی( پاییز ) 20-16
شروع از 7 آبان ماه دکتر هندیانی میکروبیولوژی( پاییز ) 20-16
شروع از 7 آبان ماه دکتر رجـب نیا سم شناسی (کنترل مواد خوراکی ) 20-16
شروع از 4آبان استاد آل علی زیست جانوری(پاییز) 20-16