۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3054

برنامه کلاسی روز سه شنبه 22 اردیبهشت 94
برنامه کلاسی روز سه شنبه 22اردیبهشت 94
 
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند C دکتر خلیلی طرح تضمین ایمنی __- 8
302 دکتر جعفرنژاد فوق العاده نکته وتست بیوشیمی 14-9
301 دکتر نامجو خون شناسی(ارشد) 20-13
اسفند B استاد حیدرنیا همایش جمع بندی زبان 20-14
302 دکتر اقدم نکته وتست سلولی و مولکولی 15:30-14:30
اسفند A دکتر جعفر نژاد نکته و تست بیوشیمی 20-16 تصویر برنامه کلاسی روز سه شنبه 22اردیبهشت 94