۲ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1664

برنامه کلاسی روز جمعه 4 دی ماه
برنامه کلاسی روز جمعه 4 دی ماه
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
کنسل دکتر نامجو خون شناسی ( پاییز) 12-8
کنسل استاد حیـدری پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) 12-8
301 دکتر سعادتمند فوق العاده فیزیک اتمی 12-8
اسفند C دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 12-8
اسفند F استاد شاهرضا زبان (پاییز) 12-8
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 12-8
اسفند  A دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 12-8
302 دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 12-8
اسفند L استاد عبدالعلی زاده پرستاری روان ( پاییز ) 13-9
اسفند B دکتر آذریان بیوفیزیک (پاییز) 16-12:30
کنسل استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی/ پرستاری روان (پاییز) 16-12:30
کنسل دکتر اسلامی ریاضی عمومی (پاییز) 16-12:30
اسفند C دکتر عبدالهی جنین شناسی ( پاییز ) 16-12:30
سالن اسفند E دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 16-12:30
اسفند F استاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
301 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی ( پاییز ) 16-12:30
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفندA دکتر محمد زاده تغذیه ( پاییز) 16-12:30
اسفند N استاد طبیب زاده مجموعه زیست شناسی علوم 15-12:30
اسفند L استاد عبدالعلی زاده بهداشت جامعه (پاییز ) 16-13
اسفند N استاد طبیب زاده میکروبیولوژی (پاییز) 17-15
301 استاد رستمی بیماریهای داخلی و جراحی مامایی/ نوزادان و مراقبتها 19_16
اسفند C دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز ) 20-16
اسفند B استـاد حیدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
اسفند A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 20-16
اسفند F دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 20-16
سالن اسفند E دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 20-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 20-16