۲۲ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2266

برنامه کلاسی روز جمعه 24 مهر ماه
برنامه کلاسی روز جمعه 24 مهر ماه
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
شروع از 8 آبان ماه دکتر رجب نیا سم شناسی دوره اول  (پاییز ) 10-8
شروع از8آبان ماه دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز) 12-8
شروع از 8 آبان ماه دکتر زارعی قارچ شناسی(پاییز ) 12-8
شروع از 15 آبان ماه(یک هفته درمیان) دکتر نامجو خون شناسی ( پاییز) 12-8
اسفندC-(403) استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی (پاییز) 12-8
اسفند ( 405) استاد شاهرضا زبان (پاییز) 12-8
سالن(404) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 12-8
302 دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابسـتان) 12-8
اسفندA-(401) دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابسـتان ) 12-8
اسفند B _402 دکتـر محمـدزاده همایش و نکته و تست تغذیه تغـذیه(دکتری) 16-8
شروع از 8 آبان ماه استاد اسلامی روش های آماری (پاییز ) 12-9
شروع از 8 آبان ماه دکتر رجب نیا دارو شناسی(دوره اول ) 12-10
سالن اسفند(404) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابسـتان ) 16-12:30
اسفندA-(401) دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمـومی(دکتری) 16-12:30
302 استـاد شاهـرضا زبان ( تابسـتان ) 16-12:30
اسفند 405 دکتـر خلیـلی ایمنی شناسی (پاییز ) 16-12:30
301 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی ( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه استاد طبیب زاده مجموعه زیست وزارت علوم( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه دکتر تقی نواز فیزیک اتمی و هسته ای ( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه دکتر رجب نیا کنترل فیزیک و شیمیایی( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه استاد حیدری پرستاری روان ( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه دکتر عبدالهی جنین شناسی ( پاییز ) 16-12:30
شروع از 8 آبان ماه ---- روانپزشکی  واختلالات روانپزشکی درمامایی 16-12:30
شروع از8 آبان دکتر محمد زاده تغذیه (پاییز) 16-14
شروع از 8 آبان ماه استاد اسلامی ریاضی عمومی(پاییز ) 19_16
شروع از 8 آبان ماه استاد رستمی بیماریهای داخلی و جراحی مامایی 19_16
شروع از 8 آبان ماه استاد رستمی نوزادان ومراقبتها 19_16
شروع از 8 آبان ماه دکتر عبدالهی بافت شناسی (پاییز ) 20-16
شروع از 8 آبان ماه --- بهداشت جامعه (پاییز ) 20-16
شروع از 8 آبان ماه استاد طبیب زاده زیست عمومی(پاییز ) 20-16
شروع از 8 آبان ماه دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(پاییز) 20-16
اسفند B  -  402 استـاد حیـدرنیا زبان (تابسـتان) 20-16
اسفند A - 401 دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 20-16
اسفندC-403 استاد دستمالچی خصوصی ژنتیک 20-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابسـتان ) 20-16
سالن اسفند (404) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی (پاییز ) 20-16
سالن (405) دکتـر اکبـری ژنتیک پایه و  پزشکی (پاییز ) 20-16