۲۰ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1759

برنامه کلاسی دوشنبه 21 دی 94

برنامه کلاسی دوشنبه 21 دی 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد حیدرنیا زبان (تابستان) 8-12
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 8-13
اسفند C استاد روحی زبان (طرح حامی ) 8-9:30
اسفند A استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 9:30-11
اسفندC دکترصالحیان فیزیولوژی(طرح تضمین) 10-13
اسفند A استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند B استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 12:30_ 11
301 استاد بلوری باکتری شناسی (زمستان) 12:30-16
اسفند B استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 14:30- 13
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز)و (زمستان) 13:30-18
*شروع از 5 بهمن ماه* استاد فخر آمادگی زبان تافل 16-19
اسفند B استاد عسگرخانی طرح تضمین 14:30-17
اسفندC استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
اسفند E دکتر رجب نیا خصوصی سم شناسی / فارماکولوژی 16-20
302 دکتر قاسمی فوق العاده فیزیولوژی (تابستان) 16-20
اسفندF استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
اسفند B استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19