۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 20

برنامه کلاسی دوشنبه 17 مرداد ماه ۱۴۰۱
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 17 مرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
20_ 16 ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد نصر - 24 مرداد
20_ 16 ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد صفدریان - 24 مرداد
20_ 16 شیمی آلی و عمومی تابستان دکتر اکبری - 19 مرداد
 
 بخـش آمـوزش دوشنبه 17 مرداد ماه تعطیل میباشد. 

کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir