۳۰ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1137

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه 1 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه 1 دی
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (تابستان)* 13- 9
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) * 17- 14
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانوتکنولوژی (پاییز)* 20- 14
اسفند F دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت (پاییز)* 18- 16
اسفند E استاد کریمی MHLE / MCHE (دوره ششم دکتری)* 20 - 16
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20- 17
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20- 17
کنسل دکتر رجب نیا درمان شناسی (دکتری ) 16:30-19:30
اسفند F دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20- 18
302 دکتر خلیلی مشاوره عمومی 18-20:30