۲۵ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1072

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 29 دی
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) * 17- 14
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانو تکنولوژی(پاییز )* 20- 14
اسفند F دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت(پاییز)* 18- 16
اسفند E استاد کریمی MHLE / MCHE (دوره ششم دکتری)* 20 - 16
اسفند C استاد عسگر خانی بیوشیمی (زمستان)* 20- 16
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20- 17
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20- 17
اسفند F دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20- 18
302 دکتر خلیلی مشاوره عمومی 19- 17:30