۲۲ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1258

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 23 دی
 
ساعت درس استاد کلاس
12- 8 خون شناسی( پاییز و دکتری)** دکتر نامجو کنسل
12- 8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری اسفند B
12- 8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند C
12- 8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12- 8 فیزیولولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز) * دکتر صالحیان اسفند L
12- 8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری کلاس 3 (منیری جاوید)
12- 8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
14- 8 تغذیه و رژیم درمانی( پاییز) * دکتر محمدزاده اسفند A
12- 9 فارماکولوژی (ارشد و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند M
16- 12:30 سلولی و مولکولی ( پاییز) * دکتر اقدم اسفندE
16- 12:30 زبان( تابستان)  * دکتر شاهرضا کنسل
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی کنسل
16- 12:30 باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کلاس (3 منیری جاوید)
16 - 13 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی 5 اسفند *
16 - 13 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) * دکتر حسینی اسفند F
16 - 13 درمان شناسی (دکتری )* دکتر رجب نیا اسفند M
20:30- 14:30 تغـذیه و رژیـم درمـانی (تابستان) * دکتر محمدزاده اسفند A
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی کنسل
20 - 16 زبان (پاییز) * استاد حیدرنیا اسفند E
20 - 16 خون شناسی ( تابستان) * دکتر نامجو شروع اوایل بهمن ماه*
20 - 16 خون شناسی ( دکتری ) * دکتر نامجو کنسل
20 - 16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند M
20 - 16 زبان (پاییز) * دکتر شاهرضا 302
20 - 16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری ) ** دکتر آذریان کلاس 1 (منیری جاوید )
20 - 16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
20 - 16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند L
20 - 16 نکته و تست باکتری (تابستان)* استاد رضازاده کلاس (3 منیری جاوید)
20 - 16 بیوانفورماتیک( دکتری)* استاد باباعباسی 7  بهمن *
19- 16:15 بارداری و زایمان(پاییز)* استاد تیموری کلاس2(منیری جاوید)
20- 17 ژنتیک میکروارگانیسم(دکتری)* استاد بلوری 301