۱۷ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1274

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 آذر 95

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 18 آذر 95
 
ساعت درس استاد کلاس
12-8 خون شناسی( پاییز و دکتری)** دکتر نامجو 301
12-8 سلولی و مولکولی( تابستان) * دکتر اقدم 302
12-8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری کنسل
12-8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند C
12-8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12-8 فیزیولولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز) * دکتر صالحیان اسفند L
12-8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری کلاس 3)منیری جاوید(
12-8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد کنسل
14-8 تغـذیه و رژیـم درمـانی( پاییز) * دکتر محمدزاده اسفند A
12-9 فارماکولوژی (ارشد و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند M
11-13 خصوصی دکتر اسلامی اسفند G
15:45- 12:15 سلولی و مولکولی ( پاییز) * دکتر اقدم اسفندE
16- 12:30 بافت شناسی (دکتری)* دکتر عبدالهی کنسل
16- 12:30 زبان (تابستان) * استاد حیدرنیا 301
16- 12:30 بیوشیمی (تابستان) * استاد عسگرخانی اسفند C
16- 12:30 زبان( تابستان)  * دکتر شاهرضا 302
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی کلاس 4 ( منیری جاوید)
16- 12:30 باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید)
16-13 فارماکوگنوزی (دکتری)* دکتر رجب نیا 9 دی *
16-13 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی اسفند F
16-13 سم شناسی (ارشد پاییز و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند  L
17 - 13 خصوصی نانوتکنولوژی دکتری دکتر سردارآبادی اسفند G
20:30- 14:30 تغــذیه و رژیـم درمـانی (تابستان) * دکتر محمدزاده اسفند A
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی کلاس 4 (منیری جاوید)
20-16 زبان (پاییز) * استاد حیدرنیا اسفندE
20-16 خون شناسی( تابستان) * دکتر نامجو 301
20-16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند M
20-16 زبان (پاییز) * دکتر شاهرضا 302
20-16 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) * دکتر حسینی اسفند F
20-16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری ) ** دکتر آذریان کلاس 1 (منیری جاوید)
20-16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
20-16 MHLE   دوره چهارم( دکتری)* استاد کریمی اسفند C
20-16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند L
20-16 باکتری (تابستان)* استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید )
20-16 بیوانفورماتیک( دکتری)* استاد باباعباسی 7  بهمن *
19- 16:15 # بارداری و زایمان(پاییز)* یک هفته درمیان استاد تیموری کنسل
20- 17 ژنتیک میکروارگانیسم(دکتری)*یک هفته در میان استاد بلوری اسفند G