۱۷ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1382

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 آذر 95

برنامه کلاسهای روز جمعه 19 آذر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12- 8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)  * 12- 8
اسفندA دکتر شاهرضا زبان (پاییز)  * 12- 8
کلاس 3 (منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (تابستان) * 12- 8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12- 8
کنسل استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* 10-8
26 آذر* استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * یک هفته درمیان 16- 8
اسفند M دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12- 9
کلاس 1 (منیری جاوید ) استاد حیدریان زیست جانوری (پاییز)* 12- 9
اسفند B دکتر سردار آبادی خصوصی نانو تکنولوژی دکتری 16- 9
کنسل استاد تیموری بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* 12-10
اسفند C خانم معدنی مشاوره 12-10
اسفند G استاد نصیری خصوصی فیزیولوژی گیاهی 14- 12
کلاس 3 (منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16- 12:30
اسفند A دکتر شاهرضا زبان (تابستان) * 16- 12:30
شروع 26 آذر * دکتر احمدزاده بیوتکنولوژی (دکتری)* 16- 12:30
شروع  اواخر آذر * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری)* 16- 12:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16- 12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری)* 16- 12:30
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان * 16- 12:30
اسفند L دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 15- 13
اسفند C خانم معدنی مشاوره 15- 13
302 استاد بلوری باکتری شناسی (دکتری)* 20 -16
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان)* 20 -16
اسفند F دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20 -16
شروع از دی* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20 -16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20 -16
کنسل دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20 -16
اسفند L دکترشیرازی جنین شناسی (دکتری) * 20 -16
کلاس 1 (منیری جاوید) استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
اسفند C استاد طباطبایی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30 – 16:30