۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1806

برنامه کلاسهای روز 2 دوشنبه 2 شهریور 1394

برنامه کلاسهای روز 2 دوشنبه 2 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیـدرنیا زبان (ارشـد) 12-8
302 دکتر نامجـو خـون شـناسی( دکتـری) 19-15
301 استاد روحی گرامر و رفع اشکال 19-15
اسفند C دکتر عبدالهـی بافـت و غـدد(دکتـری) 20-15