۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2073

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 6 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 6 اردیبهشت 94
 

ساعت

درس

استاد

کلاس

17-14

خصوصی سم شناسی

دکتر رجب نیا

اسفند A

20_16

طرح تضمین  تغذیه

دکتر محمدزاده

اسفند B

20-16

نکته وتست  ایمنی ضریب1(پاییز)

استادصفدریان

301

20-16

فوق العاده فیزیولوژی(پاییز)

دکتر قاسمی

302

20-18

خصوصی بهداشت جامعه

دکتر خسروی

اسفندC

 

تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 6 اردیبهشت 94