۲۹ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2209

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 30 فروردین 94

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 30 فروردین 94

 

ساعت

درس

استاد

کلاس

20_16

طرح تضمین  تغذیه

دکتر محمدزاده

اسفند B

30/18-16

نکته وتست  ایمنی

استادصفدریان

301

30/19-30/18

ایمنی ضریب 1(پاییز)

استاد صفدریان

301

18-16

اقتصاد بهداشت (پاییز)

دکتر خسروی

اسفندC

20-18

سازمان ومدیریت بهداشت ودرمان(پاییز)

دکتر خسروی

اسفندC

 

تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 30 فروردین 94