۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2716

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 27 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 27 اردیبهشت 94
 
ساعت
درس
استاد
کلاس
---8
جمع بندی نکته وتست بیوشیمی
دکتر جعفرنژاد
302
17-14
خصوصی سم شناسی
دکتر رجب نیا
اسفند B
19-15
خصوصی مدیریت بهداشت
دکتر خسروی
اسفند C
19-16
فوق العاده زبان
مهندس یعقوبی
301
 
 
تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 27 اردیبهشت 94