۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1779

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 22 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 22 شهریور 94
 
ساعت درس استاد کلاس
16-14 خصوصی سلولی و مولکولی دکتر اقـدم 301
20-14 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد 302
20-15 خون شناسی (دکتری ) دکتر نامجو کنسل