۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2600

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94
 
ساعت درس استاد کلاس
18_8:30 همایش فیزیولوژی دکتر قاسمی 302
16_ 9 همایش باکتری استاد رضا زاده اسفند C
16_9 همایش باکتری دکتر حمدی اسفند A
16-14 خصوصی سم شناسی دکتر رجب نیا اسفند B
19_15 ژنتیک آزاد دکتر اکبری 301
19-16 خصوصی مدیریت بهداشت دکتر خسروی اسفند C
20-16 نکته و تست خون شناسی دکتر شیران اسفند B
 
 
تصویر برنامه کلاسهای روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94