۶ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1873

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 7 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 7 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 7 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیمی(تابستان) 13-9
301 دکتر خلیـلی ایمنی (تابستان) 17-14
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
اسفند B دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی (دکتری) 19-15
اسفند A دکتر اکبری ژنتیک دکتری ( دوره دوم) 20-16
301 دکتر خلیـلی ایمنـی دکتـری (دور ه دوم) 20-18