۲ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2164

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 3 آذر 95

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 3 آذر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
302 استاد نصیری خصوصی فیزیولوژی گیاهی 9:30 _ 8
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (تابستان)* 13-9
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) * 17-14
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانو تکنولوژی(پاییز )* 20-14
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20-17
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20-17
302 دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت(پاییز)* 18-16
اسفند C دکتر رجب نیا درمان شناسی (دکتری ) 20- 17
302 دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20-18