۲۳ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2057

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 24 آذر 95

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 24 آذر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (تابستان)* 13- 9
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) * 17- 14
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانو تکنولوژی(پاییز )* 20- 14
اسفند F دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت(پاییز)* 18- 16
اسفند E استاد کریمی MHLE / MCHE (دوره ششم ) 20 - 16
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20- 17
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20- 17
اسفند c دکتر رجب نیا درمان شناسی (دکتری ) 20- 17
اسفند F دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20- 18
302 دکتر خلیلی مشاوره عمومی 18:30-20