۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1839

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 18 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 18 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیـمی(تابستان) 9-13
اسفندA دکتر خلیـلی ایمـنی (تابستان) 14-17
کنسـل دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
301 دکترمحبوبی فوق العاده شیمی دارویی ( دکتری) 16-20
302 دکتر محمدزاده فوق العاده تغـذیه ( دکتری) 16-20
اسفـند B دکتر اکبـری ژنتیـک دکتری ( دوره دوم) 16-20