۱۶ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1666

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 آذر 95
 
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 آذر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A دکتر خلیلی فوق العاده ایمنی شناسی (تابستان) * 18:30- 8
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (تابستان)* 13-9
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانو تکنولوژی(پاییز )* 20-14
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20-17
اسفند C استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20-17
اسفند F دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت(پاییز)* 18-16
شروع از 24 آذر* استاد کریمی MHLE / MCHE 20 - 16
کنسل دکتر رجب نیا درمان شناسی (دکتری ) 20- 17
302 دکتر خلیلی مشاوره عمومی 18:30-20
اسفند F دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20-18