۹ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1832

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 12 آبان 95
 
برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 12 آبان 95
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (تابستان)* 13-9
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی شناسی (تابستان) * 17-14
301 دکتر سردار آبادی مقدمه ای بر نانو تکنولوژی(پاییز )* 20-14
اسفند B دکتر یزدانی ویروس (پاییز)* 20-17
302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی  عمومی(دکتری)* 20-16
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی ( تابستان)* 20-17
اسفند C دکتر خسروانی اصول و مبانی مدیریت(پاییز)* 18-16
اسفند F استاد فخر MHLE دوره سوم (دکتری)* 19-16
اسفند C دکتر خسروی اقتصاد  بهداشت (پاییز) * 20-18