۶ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2194

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 7 آبان 94
 
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 7 آبان 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند F استاد عسگرخانی بیوشیـمی ( پاییز ) 12_8
سالن اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
اسفـندC استاد رستمی بیماریهای زنان/ بارداری زایمان  (پاییز) 8-16
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
شروع از 14 آبان دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (تابستان) 12_8
شروع 14 آبان ماه استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 9-12
دبیرستان رجاء دوم A استاد مژده زبان تخصصی علوم وآزاد 9-12
دبیرستان رجاء دوم B دکترنوروزی/دکتر احمدزاده همایش فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی 9-16
شروع 14 آبان ماه دکتر رجـب نیا دارو شناسی (تکنولوژی گردش خون) 10-12
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 12:30-16
سالن اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 12:30-16
دبیرستان رجاء دوم A دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 12:30-16
دبیرستان رجاء دوم B دکتر آقا گلی شیمی تجزیه دستگاهی( پاییز ) 12:30-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 12:30-16
کنسل مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 12:30-16
اسفند B استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 12:30-16
302 استاد شاهرضا زبان (تابستان ) 12:30-16
--- دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 14-16
دبیرستان رجاء استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 15-16
اسفـندC استاد اسلامی. دکترصالحیان آمار ،سنجش و اندازه گیری 16-19
301 دکتر نامجـو خون شناسی ( تابستان) 16-20
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی ( تابستان ) 16-20
کنسل مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 16-20
اسفند B استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 16-20
سالن اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 16-20
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 16-20
شروع از 14 آبان دکتر رستمی/ دکتر  میرجلالی تک یاخته  شناسی/ کرم شناسی ( پاییز ) 16-20