۴ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2039

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 6 آبان 95
 
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 6 آبان 95
 
ساعت درس استاد کلاس
12-8 خون شناسی ( پاییز)* دکتر نامجو 301
12-8 سلولی و مولکولی( تابستان) * دکتر اقدم 302
14-8 تغذیه( پاییز) * دکتر محمدزاده شروع 13 آبان *
12-8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری اسفند B
12-8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند C
12-8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12-8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری کلاس 3/منیری جاوید
12-8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
12-8 باکتری( دکتری) * استاد رضازاده شروع 13 آبان*
12-8 فیزیولولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز) * دکتر صالحیان اسفند L
12-9 فارماکولوژی (دکتری) * دکتر رجب نیا کلاس 4 (منیری جاوید)
16- 12:30 زبان (تابستان) * استاد حیدرنیا 301
15:45- 12:15 سلولی و مولکولی ( پاییز) * دکتر اقدم اسفندE
20:30- 14:30 تغذیه و رژیم درمانی (تابستان) * دکتر محمدزاده اسفند A
16- 12:30 بیوشیمی (تابستان) * استاد عسگرخانی اسفند C
16- 12:30 زبان( تابستان)  * استاد شاهرضا 302
16- 12:30 شیمی تجزیه دستگاهی (دکتری)* دکتر سردار آبادی کلاس 3 (منیری جاوید)/شروع 13 آبان ماه *
16- 12:30 بافت شناسی (دکتری)* دکتر عبدالهی اسفند L
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی اسفند M/شروع از 13 آبان*
16-12:30 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) * دکتر حسینی اسفند /Bشروع از 13 آبان*
16- 12:30 باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید)
16-13 سم شناسی (ارشد پاییز و دکتری) ** دکتر رجب نیا کلاس 4 ( منیری جاوید)
20-16 زبان (پاییز) * استاد حیدرنیا اسفند E
20-16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
20-16  MHLE   دوره چهارم) دکتری(* استاد کریمی اسفند C
20-16 خون شناسی تابستان * دکتر نامجو 301
20-16 زبان (پاییز) * استاد شاهرضا 302
19- 16 آمار و spss  دوره دوم پاییز * استاد اسلامی اسفندF
20-16 زیست جانوری (پاییز)* استاد لطفی زاده
استاد حیدریان
اسفند G
20-16 انگل تخصصی(دکتری)* دکتر میرجلالی اسفند L
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی اسفند M/شروع از 13 آبان *
20-16 بیوفیزیک (دکتری وپاییز) * دکتر آذریان کلاس 1 ( منیری جاوید)
20- 16 بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* استاد تیموری کلاس 2 (منیری جاوید)**
20-16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفندL/شروع از 13 آبان *
20-16 باکتری (تابستان)* استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید)
20- 17 ژنتیک میکروارگانیسم(دکتری)* استاد بلوری کلاس4( منیری جاوید)
19- 16 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی اسفندF/شروع از 13 آبان ماه*
20-16 بیوانفورماتیک استاد باباعباسی کلاس4( منیری جاوید)