۲ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2047

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 5 شهریور 1394


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 5 شهریور 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 12-8
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
301 دکتر اقـدم فوق العاده سلولی و مولکولی (دکتری) 16-12:30
اسفـند A دکتر محبـوبی فوق العاده شیمی دارویی( دکتری) 16-12:30
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی ( ارشـد ) 16-12:30
کنـسل استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 16-12:30
دبیرستان رجاء(106) دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی(ارشد) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 16-12:30
اسفـند B استادکـریمی MCHE / MHLE 16-13
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
دبیرستان رجاء(105) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان (ارشـد) 19-16
دبیرستان رجاء(104) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 20-16
302 استاد رضا زاده باکتـری ( ارشـد ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شـناسی (  ارشـد ) 20-16
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( ارشـد ) 20-16
کنـسل دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
اسفـندB دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 19:30-16:30
اسفـندC دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30