۴ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2081

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 5 آذر 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 5 آذر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند F استاد عسگرخانی بیوشیـمی ( پاییز ) 12_8
سالن اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفند B دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (تابستان) 12_8
اسفند L دکتر رجب نیا فارماکولوژی (آزمون ارزشیابی علوم دارویی) 8-12
کنسل استاد رستمی بیماریهای زنان/ بارداری زایمان  (پاییز) 8-16
اسفند M استاد احمدزاده زبان تخصصی علوم وآزاد 9-12
اسفند B استاد کریمی MHLE / MCHE 12:30-15:30
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 12:30-16
سالن اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 12:30-16
اسفند L دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 12:30-16
اسفند M دکتر سردارآبادی شیمی تجزیه(پاییز) 12:30-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 12:30-16
301 مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 12:30-16
اسفند B استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 12:30-16
302 استاد شاهرضا زبان (تابستان ) 12:30-16
اتاق اساتید استاد طبیب زاده میکروبیولوژی(پاییز) 12:30-16
کنسل استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 16-16
اتاق اساتید دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 14-16
کنسل استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 15-16
اسفـندC استاد اسلامی. دکترصالحیان آمار ،سنجش و اندازه گیری(پاییز ) 16-19
اسفندB دکتر نامجـو خون شناسی ( تابستان) 16-20
اسفند N دکتر رجـب نیا دارو شناسی (تکنولوژی گردش خون) 16-20
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی ( تابستان ) 16-20
302 مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 16-20
301 استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 16-20
سالن اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 16-20
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 16-20
اسفند L دکتر  میرجلالی تک یاخته  شناسی/ کرم شناسی ( پاییز ) 16-20