۲۸ مهر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2148

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه  29 مهر 95
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه  29 مهر 95
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان * 12-8
اسفند F استاد کریمی زبان MHLE دکتری (دوره دوم)* 16:30-13
301 استاد حیدرنیا زبان تابستان* 16-12:30
302 استاد شاهرضا زبان تابستان * 16-12:30
اسفند B استاد عسگرخانی بیوشیمی تابستان * 16-12:30
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی تابستان* 20:30-14:30
اسفند B استاد کریمی زبان MHLE دکتری (دوره چهارم)* 19:30- 16
اسفند C دکتر نامجو خون شناسی تابستان* 20-16
302 استاد رضازاده باکتری شناسی تابستان* 20-16