۲۸ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3195

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 29 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 29 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 29 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
302 دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی(ارشد) 12-8
کنـسل دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 12-8
اسفـند A استاد عسگرخانی فوق العاده بیوشیمی  ( ارشد) 12-8
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
اسفـند B استادکـریمی MCHE / MHLE 16-13
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دکتری (دور ه دوم) 16-12:30
اسفـند A دکتر جـاویدی فارماسـیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی ( ارشـد ) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 16-12:30
دبیرستان رجا ء(106) استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 16-12:30
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
302 استاد رضا زاده باکتـری ( ارشـد ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شـناسی (  ارشـد ) 20-16
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( ارشـد ) 20-16
کنـسل دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 20-16
اسفـندB دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
اسفـندC دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30