۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3299

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 27 فروردین 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 27 فروردین 94

 

کلاس

استاد

درس

ساعت

301

دکتر اکبری

نکته وتست ژنتیک

12-8

302

دکتر قاسمی

فوق العاده فیزیولوژی (پاییز)

12:30-8:30

اسفند A

دکتر قاسمی

فوق العاده فیزیولوژی (پاییز)

15-13

اسفند A

دکتراقدم

سلولی مولکولی(زمستان)

30/12-9

اسفند C

استاد رضازاده

طرح تضمین قبولی(باکتری)

12:30-9

اسفندB

دکتر محمدزاده

طرح تضمین قبولی(تغذیه)

12-10

کنسل

استاد دستمالچی

ژنتیک (زمستان)

16-30/8

دبیرستان رجاء(هفتمA)

دکتر اقدم

سلولی مولکولی (زمستان)

16-30/12

302

دکتر خلیلی

نکته وتست ایمنی

30/15-30/12

دبیرستان رجاء(چهارم ریاضی)

استاد حیدرنیا

طرح تضمین قبولی (زبان)

16-30/12

دبیرستان رجاء(اولB)

استادشاهرضا

زبان(تابستان)

16-30/12

301

مهندس یعقوبی

زبان(پاییز)

16-30/12

اسفندB

استادکریمی

MCHE/MHLE

12-15/30

اسفند C

دکتر صالحیان

فیزیولوژی(دکتری)

17:30-13

سالن دبیرستان

دکتر کیانمهر

فوق العاده زبان (پاییز)

20-16

اسفندB

دکتر جعفرنژاد

طرح تضمین قبولی( بیوشیمی)

20:30-17

اسفند C

دکتر صالحیان

طرح تضمین قبولی فیزیولوژی(دکتری)

20-17:30

دبیرستان رجاء(دومA)

دکتر عبدالهی

بافت شناسی(پاییز)

17-14

دبیرستان رجاء(دومB )

استاد رضا زاده

نکته وتست باکتری شناسی

20-14

اسفندA

دکتر محمدزاده

کلاس خصوصی تغذیه

20-16

دبیرستان رجاء(چهارم ریاضی)

استاد حیدرنیا

زبان(زمستان)

20-16

دبیرستان رجاء(اولA)     

استاد رستمی

بیماریهای زنان(پاییز)

18-14

302

استادشاهرضا

زبان(پائیز)

20-16

301

دکتراکبری

ژنتیک آزاد(زمستان)

20-16

302

استاد شاهرضا

نکته وتست زبان

20-16


تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 27 فروردین 94