۲۴ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2053

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 26 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 26 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 12-8
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 14-30/9
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دوره دوم (دکتری) 16-12:30
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی (  تابستان  ) 16-12:30
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (   تابستان ) 16-12:30
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان (  تابستان  ) 16-12:30
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
دبیرستان رجاء(105) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان ( تابستان ) 19-16
دبیرستان رجاء(104) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 20-16
302 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شـناسی (   تابستان  ) 20-16
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 20-16
دبیرستان رجاء(103) استاد بلوری خصوصی باکتری 19-16
اسفـند B دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30