۲۴ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3315

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 25 تیر


تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 25 تیرتصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 25 تیر
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل دکتر جعفـرنژاد بیوشیـمی (دکتری) 12-8
کنسل دکتر مـوثقـی جنـین شناسی (دکتری) 12_8
اسفند B دکتر محبـوبی شیـمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 12-8
کنسل دکتر حمــدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
اسفند B استادکـریمی MCHE / MHLE 15:30-12
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دکتری (دور ه دوم) 16-12:30
کنسل        دکتر جـاویدی فارماسـیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 16-12:30
دبیرستان رجاء( 106) استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 16-12:30
اسفـند C دکتر صالحیان فیزیولوژی( دکتری) 17:30-13
دبیرستان رجاء ( 104) دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
30 تیـــرمـاه دکتر اسـلامـی آمار زیسـتی و حیـاتی (دکتری) 18-14
دبیرستان رجاء( 105) دکتر پاک طـینت خصوصی بیـولوژی تولید مثل 20-16
دبیرستان رجاء ( 106) استاد رضا زاده باکتری ( ارشـد ) 20-16
302 دکتر اکبری ژنتیک  دکتری ( دوره دوم) 20-16
301 دکتر نامجو خون شناسی (  ارشـد ) 20-16
اول مرداد تیرماه دکتر جعفر قلی زاده سلولی و مولکولی (  ارشـد  ) 20-16
گنسل دکتر محمدزاده تغذیه ( ارشـد ) 20-16
کنسل دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
اسفند B دکتر محبـوبی فوق العاده شیـمی دارویی( دکتری) 19:30-16:30
اسفندC دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30