۲۳ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1427

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 24 دی 94(بره روز رسانی شده)

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 24 دی 94(بره روز رسانی شده)
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد عسگرخانی بیوشیمی ( پاییز ) 12_8
کنسل دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
شروع اول بهمن ماه* دکتر محبوبی شیمی دارویی(دکتری)* 12_8
شروع 8 بهمن ماه* دکتر محمدنژاد بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری)* 12_8
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)* 12_8
اسفندB دکتر رجب نیا خصوصی فارماکولوژی 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
اسفـندC استاد رستمی بیماریهای زنان (پاییز) 16-8
اسفند M استاد احمدزاده زبان تخصصی علوم وآزاد 12-9
شروع اول بهمن ماه* دکتر رجب نیا سم شناسی /فارماکولوژی(دکتری)* 12-9
اسفند B استاد کریمی MHLE / MCHE 15:30-12:30
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 16-12:30
اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفند M دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 16-12:30
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 16-12:30
کنسل مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 16-12:30
کنسل استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 16-12:30
شروع اواخر بهمن ماه* دکتر یزدانی ویروس شناسی( دکتری)* 16-12:30
302 استاد شاهرضا زبان ( تابستان) 16-12:30
اسفند N استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 16-13
اتاق اساتید دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 16-14
کنسل استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 16-15
کنسل استاد اسلامی، دکترصالحیان آمار ، سنجش و اندازه گیری(پاییز) 19-16
کنسل دکتر نامجو خون شناسی ( تابستان) 20-16
301 مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 20-16
اسفند A استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 20-16
اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 20-16
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 20-16
اسفند N دکتر اصلیان بیوشیمی ماکرومولکول(|دکتری)* 20-16
شروع اواسط بهمن ماه* دکتر آذریان بیوفیزیک (دکتری) * 20-16