۱۹ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1896

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 آبان 95
 
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 آبان 95
 
ساعت درس استاد کلاس
12-8 خون شناسی( پاییز و دکتری)** دکتر نامجو 301
12-8 سلولی و مولکولی( تابستان) * دکتر اقدم 302
14-8 تغـذیه و رژیـم درمـانی( پاییز) * دکتر محمدزاده اسفند A
12-8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری اسفند B
12-8 بیوشیمی( پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند C
12-8 زبان( پاییز)* استاد حیدرنیا اسفند E
12-8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری کلاس 3/منیری جاوید
12-8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
12-8 فیزیولولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز) * دکتر صالحیان اسفند L
12-9 فارماکولوژی (ارشد و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند  M
16- 12:30 زبان (تابستان) * استاد حیدرنیا 301
15:45- 12:15 سلولی و مولکولی ( پاییز) * دکتر اقدم اسفندE
20:30- 14:30 تغــذیه و رژیـم درمـانی (تابستان) * دکتر محمدزاده اسفند A
16- 12:30 بیوشیمی (تابستان) * استاد عسگرخانی اسفند C
16- 12:30 زبان( تابستان)  * استاد شاهرضا 302
16- 12:30 بافت شناسی (دکتری)* دکتر عبدالهی اسفند M
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی کلاس4( منیری جاوید)
16-13 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی اسفند F
16- 12:30 باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید)
16-13 سم شناسی (ارشد پاییز و دکتری) ** دکتر رجب نیا اسفند L
16-13 فارماکوگنوزی (دکتری)* دکتر رجب نیا نیمه آذر *
20-16 زبان (پاییز) * استاد حیدرنیا اسفند E
20-16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی اسفند M
20-16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی اسفند B
20-16 MHLE   دوره چهارم( دکتری)* استاد کریمی اسفند C
20-16 خون شناسی( تابستان) * دکتر نامجو 301
20-16 زبان (پاییز) * استاد شاهرضا 302
20-16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری ) ** دکتر آذریان کلاس 1 ( منیری جاوید)
19- 16 بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* استاد تیموری کلاس 2 (منیری جاوید)
20-16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند L
20-16 باکتری (تابستان)* استاد رضازاده کلاس 3 ( منیری جاوید)
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی کلاس4( منیری جاوید)
20- 17 ژنتیک میکروارگانیسم(دکتری)*یک هفته در میان استاد بلوری اسفند G
20-16 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) * دکتر حسینی اسفندF
20-16 بیوانفورماتیک( دکتری)* استاد باباعباسی 7 بهمن *