۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2558

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 19 شهریور 94


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 19 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 8-12
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 9:30-14
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دوره دوم (دکتری) 12:30-16
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی (  تابستان  ) 12:30-16
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (   تابستان ) 12:30-16
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 12:30-19:30
302 مهندس یعقوبی زبان (  تابستان  ) 12:30-16
اسفـند B استادکـریمی MCHE / MHLE 13-16
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 14:30-17
دبیرستان رجاء(105) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان ( تابستان ) 16-19
دبیرستان رجاء(104) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 16-20
302 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 16-20
301 دکتر نامجو خون شـناسی (   تابستان  ) 16-20
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 16-20
کنسل دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 16:30-19:30
دبیرستان رجاء(103) استاد بلوری خصوصی میکروب 16-19