۱۶ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1992

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 18 تیر 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 18 تیر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر جعفـرنژاد بیوشیـمی (دکتری) 12-8
اسفـند B دکتر محبـوبی شیـمی دارویی( دکتری) 12_8
301 دکتر مـوثقـی جنـین شناسی (دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر حمــدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
کنـسـل استادکـریمی MCHE / MHLE 15:30-12
301 دکتر اقـدم سلولی مولکولی دکتری (دور ه دوم) 16-12:30
دبیرستان رجاء(هفتم B) دکتر آقـاگـلی شیـمی تجزیه دستگاهی (دکتری) 16-12:30
اسفـند A        دکتر جـاویدی فارماسـیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
اسفـند C دکتر صالحیان فیزیولوژی( دکتری) 17:30-13
302 دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
30 تیـــرمـاه دکتر اسـلامـی آمار زیسـتی و حیـاتی (دکتری) 18-14
301 دکتر پاک طـینت خصوصی بیـولوژی تولید مثل 20-16
اسفـند A دکتر سـردار آبادی نانو فـناوری پزشکی(دکتری) 20-16
اسفـند  B دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
302 دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30