۱۵ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2002

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 17 دی 94
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 17 دی 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (تابستان) 12_8
اسفند B دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
اسفند F استاد عسگرخانی بیوشیمی ( پاییز) 12_8
اسفند N دکتر رجب نیا فارماکولوژی تکنولوژی گردش خون (پاییز) 12-8
اسفـندC استاد رستمی بیماریهای زنان (پاییز) 16-8
اسفند M استاد احمدزاده زبان تخصصی علوم وآزاد 12-9
اسفند B استاد کریمی MHLE / MCHE 15:30-12:30
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 16-12:30
سالن اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 16-12:30
اسفند M دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز) 16-12:30
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 16-12:30
کنسل مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 16-12:30
اسفند L استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 16-12:30
کنسل استاد شاهرضا زبان ( تابستان) 16-12:30
کنسل استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 16-13
اتاق اساتید دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 16-14
کنسل استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 16-15
کنسل استاد اسلامی، دکترصالحیان آمار ،سنجش و اندازه گیری(پاییز) 19-16
اسفندB دکتر نامجو خون شناسی ( تابستان) 20-16
کنسل مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 20-16
301 استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 20-16
سالن اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 20-16
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 20-16