۱۵ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2017

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 16 مهر 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 16 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان ) 8-12
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی (  تابستان  ) 12:30-16
302 مهندس یعقوبی زبان (  تابستان  ) 12:30-16
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (   تابستان ) 12:30-16
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 12:30-16
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 14-17:30
دبیرستان رجاء( 104) استاد کنعانی نکته و تست باکتری ( ارشد) 16_15
دبیرستان رجاء (104) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان ( تابستان ) 16-19
302 استاد رضا زاده باکتـری ( تابستان ) 16-20
دبیرستان رجاء(103) استاد بلوری خصوصی باکتری 16-19
کنسـل دکتر نامجو خون شـناسی (   تابستان  ) 20-16
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( تابستان ) 20-16
دبیرستان رجاء(105) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 20-16
اسفـند B دکتر جاویدی فوق العاده فارماسیوتیکس (دکتری) 20-16


تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 16 مهر 94