۹ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2484

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 12 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 12 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 8-12
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 9-14
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دوره دوم (دکتری) 12:30-16
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی ( ارشـد ) 12:30-16
دبیرستان رجاء(106) استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 12:30-16
اسفـندA دکتر جـاویدی فارماسیوتیکس ( دکتری) 12:30-16
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 12:30-16
اسفـند B استادکـریمی MCHE / MHLE 13-16
دبیرستان رجاء(103) استاد اسلامی فوق العاده آمار حیاتی و زیستی(دکتری) 14-17
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 14-17:30
دبیرستان رجاء(105) استاد روحی گرامر و رفع اشکال زبان (ارشـد) 16-19
دبیرستان رجاء(104) دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 16-20
302 استاد رضا زاده باکتـری ( ارشـد ) 16-20
301 دکتر نامجو خون شـناسی (  ارشـد ) 16-20
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( ارشـد ) 16-20
اسفـند B دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 16:30-19:30