۹ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1892

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 11 آذر 95

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 11 آذر 95
 
ساعت درس استاد کلاس
12-8 خون شناسی (پاییز و دکتری)** دکتر نامجو 301
12-8 سلولی و مولکولی (تابستان) * دکتر اقدم 302
12-8 ژنتیک تخصصی (دکتری) * دکتر اکبری کنسل
12-8 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی کنسل
12-8 زبان (پاییز)* استاد حیدرنیا کنسل
12-8 فیزیولولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز) * دکتر صالحیان کنسل
12-8 شیمی آلی و عمومی( پاییز)* دکتر اکبری کلاس 3)منیری جاوید(
12-8 بیوشیمی عمومی/بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری) * دکتر محمدنژاد اسفند F
14-8 تغـذیه و رژیـم درمـانی (پاییز) * دکتر محمدزاده اسفند A
12-9 فارماکولوژی (ارشد و دکتری) ** دکتر رجب نیا کنسل
15:45- 12:15 سلولی و مولکولی (پاییز) * دکتر اقدم اسفندE
16- 12:30 بافت شناسی (دکتری)* دکتر عبدالهی اسفند B
16- 12:30 زبان (تابستان) * استاد حیدرنیا کنسل
16- 12:30 بیوشیمی (تابستان) * استاد عسگرخانی کنسل
16- 12:30 زبان( تابستان)  * دکتر شاهرضا کنسل
16- 12:30 فیزیک عمومی (پاییز) * دکتر اسدی کنسل
16- 12:30 باکتری شناسی  (پاییز) * استاد رضازاده کنسل
16-13 فارماکوگنوزی (دکتری)* دکتر رجب نیا نیمه آذر *
16-13 آمار سنجش و اندازه گیری پاییز * استاد اسلامی کنسل
16-13 سم شناسی (ارشد پاییز و دکتری) ** دکتر رجب نیا کنسل
16-13 فوق العاده خون شناسی( تابستان) * دکتر نامجو 301
20-16 خون شناسی( تابستان) * دکتر نامجو 301
20:30- 14:30 تغــذیه و رژیـم درمـانی (تابستان) * دکتر محمدزاده اسفند A
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای (پاییز)* دکتر اسدی کنسل
20-16 زبان (پاییز) * استاد حیدرنیا کنسل
20-16 بیوشیمی (پاییز) * استاد عسگرخانی کنسل
20-16 زبان (پاییز) * دکتر شاهرضا کنسل
20-16 آسیب شناسی و حرکات اصلاحی (پاییز) * دکتر حسینی کنسل
20-16 بیوفیزیک (ارشد و دکتری ) ** دکتر آذریان کنسل
20-16 زبان (پاییز)* مهندس یعقوبی کنسل
20-16 MHLE   دوره چهارم( دکتری)* استاد کریمی اسفند C
20-16 شیمی دارویی (دکتری)* دکتر محبوبی اسفند B
20-16 باکتری (تابستان)* استاد رضازاده کنسل
20-16 بیوانفورماتیک( دکتری)* استاد باباعباسی 7  بهمن *
19- 16:15 # بارداری و زایمان(پاییز)* یک هفته درمیان استاد تیموری 302
20- 17 ژنتیک میکروارگانیسم(دکتری)*یک هفته در میان استاد بلوری کنسل