۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2948

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 94
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 94
 

کلاس

استاد

درس

ساعت

اسفند A

دکتر اکبری

طرح تضمین قبولی(ژنتیک)

12-8

301

دکتر نامجو

خون شناسی (پاییز)

12-8

302

دکتر جعفرنژاد

بیوشیمی (دکتری)

12-8

دبیرستان رجاء(اول B)

دکتر دستمالچی

ژنتیک (زمستان)

16-8:30

اسفند C

استاد رضازاده

طرح تضمین قبولی(باکتری)

12:30- 9

اسفند B

دکتر محمدزاده

طرح تضمین قبولی(تغذیه)

12:30-10

302

دکتر خلیلی

نکته وتست ایمنی

30/15-30/12

دبیرستان رجاء(هفتم B)

استاد حیدرنیا

طرح تضمین قبولی (زبان)

16-30/12

301

مهندس یعقوبی

زبان(پاییز)

16-30/12

اسفندB

استادکریمی

MCHE/MHLE

12-15:30

اسفند A

استاد شاهرضا

فوق العاده زبان (پاییز)

16-13

اسفند C

دکتر صالحیان

فیزیولوژی(دکتری)

17:30-13

دبیرستان رجاء(سوم دبیرستان)     

استاد رستمی

بیماریهای زنان(پاییز)

18-14

سالن دبیرستان رجاء

استاد حیدرنیا

زبان(زمستان)

20-16

301

دکتراکبری

ژنتیک آزاد(زمستان)

20-16

دبیرستان رجاء(هفتم A)

دکتر پاک طینت

خصوصی بیولوژی تولیدمثل

20-16

اسفند A

استاد شاهرضا

نکته وتست زبان

20-16

دبیرستان رجاء(هفتم B)

استاد احمدزاده

خصوصی زبان

20-16

اسفند B

دکتر محمدزاده

طرح تضمین قبولی(تغذیه)

20-16

دبیرستان رجاء(اول A)

دکتر خسروی

خصوصی بهداشت

20-16

دبیرستان رجاء(دوم A)

دکتر رجب نیا

کنترل میکروبی خصوصی

18-16

302

دکتر جعفرنژاد

طرح تضمین قبولی( بیوشیمی)

20:30-16

دبیرستان رجاء(اول B)

دکتر عبدالهی

دکتری بافت شناسی غدد

20-17:30

اسفند C

دکتر صالحیان

طرح تضمین قبولی فیزیولوژی(دکتری)

20-17:30

 
تصویر برنامه روز پنجشنبه 10 اردیبهشت 94