۳۱ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2490

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 1 مرداد 1394(اصلاحیه)


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 1 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر صالحیان فوق العاده فیزیولوژی(دکتری) 12-8
301 دکتر مـوثقـی جنـین شناسی (دکتری) 12_8
اسفند B دکتر محبـوبی شیـمی دارویی( دکتری) 12_8
اسفند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 12-8
اسفند C دکتر حمــدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
اسفند B استادکـریمی MCHE / MHLE 15:30-12
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دکتری (دور ه دوم) 16-12:30
کنسل        دکتر جـاویدی فارماسـیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
اسفند A دکتر رجب نیا فوق العاده فارماکولوژی(دکتری) 16-13
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیمی ( ارشد ) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 16-12:30
دبیرستان رجاء( 106) استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 16-12:30
اسفـند C دکتر صالحیان فیزیولوژی( دکتری) 17:30-13
دبیرستان رجاء ( 104) دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
دبیرستان رجا ء(102) دکتر اسـلامـی آمار زیسـتی و حیـاتی (دکتری) 18-14
دبیرستان رجاء( 105) دکتر پاک طـینت خصوصی بیـولوژی تولید مثل 20-16
302 استاد رضا زاده باکتری ( ارشـد ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شناسی (  ارشـد ) 20-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه ( ارشـد ) 20-16
اسفند B دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
اسفندC دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30