۳۰ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1778

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 1 بهمن 94

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 1 بهمن 94
 
کلاس استاد درس ساعت
شروع 8 بهمن ماه* دکتر محمدنژاد بیوشیمی عمومی و تخصصی (دکتری)* 12_8
اسفند F استاد عسگرخانی بیوشیمی ( پاییز ) 12_8
اسفند B دکتر نامجـو خون شناسی و بانک خون ( پاییز) 12_8
301 دکتر صالحیان فیزیولوژی و تغذیه ورزشی( پاییز ) 12_8
اسفند A دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)* 12_8
302 دکتر اکبری شیمی آلی و عمومی( پاییز ) 12_8
اسفند E استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 12_8
کنسل استاد رستمی بیماریهای زنان (پاییز) 16-8
اسفند M استاد احمدزاده زبان تخصصی علوم وآزاد 12-9
اسفند C دکتر رجب نیا فارماکولوژی(دکتری)* 12-9
اسفند B استاد کریمی MHL\E / MCHE 12:30-15:30
اسفند F استاد رضا زاده باکتـری ( پاییز ) 12:30-16
اسفند L دکتر نامجو فوق العاده خون شناسی وبانک خون 12:30-16
اسفند E دکتر اقدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 12:30-16
اسفند A دکتر محمدزاده تغذیه و رژیم درمانی (پاییز ) 12:30-16
302 استاد شاهرضا زبان ( تابستان) 12:30-16
اسفند M دکتر حسینی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی( پاییز ) 12:30-16
301 استاد عسگر خانی بیوشیمی (تابستان) 12:30-16
شروع اواخر بهمن ماه* دکتر یزدانی ویروس شناسی( دکتری)* 12:30-16
کنسل مهندس یعقوبی زبان (تابستان ) 12:30-16
  •  
دکتر اصلیان بیوشیمی ماکرومولکول(|دکتری)* 12:30-16
اسفند N استاد اسلامی آمار ریاضی و احتمال( پاییز ) 13-16
اسفند C دکتر رجب نیا سم شناسی(دکتری)* 13-16
اتاق اساتید دکتر صالحیان طرح تضمین  فیزیولوژی 14-16
کنسل استاد کنعانی زاده نکته و تست باکتری 15-16
اسفند C استاد اسلامی، دکترصالحیان آمار ، سنجش و اندازه گیری(پاییز) 16-19
اسفند B دکتر نامجو خون شناسی ( تابستان) 16-20
301 مهندس یعقوبی زبان ( پاییز ) 16-20
اسفند A استاد حیدرنیا زبان ( پاییز ) 16-20
اسفندE استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 16-20
اسفند F استاد رضازاده باکتری (تابستان) 16-20
شروع 8 بهمن ماه* دکتر پاک طینت آناتومی لگن و پرینه/فیزیولوژی غدد (دکتری) 16-20
شروع اواسط بهمن ماه* دکتر آذریان بیوفیزیک (دکتری) * 16-20
اسفـند L دکتر محبوبی شیمی دارویی(دکتری) * 16:30-20