۲۹ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1806

برنامه کلاسهای روز شنبه 31 مردادماه 1394


برنامه کلاسهای روز شنبه 31 مردادماه 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
30/17-30/14 اپیدمیولوژی(دکتری) دکتر عباسی 301
20-15 بیوشیمی (ارشـد) دکتر محمدنژاد 302