۲۸ فروردین ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2699

برنامه کلاسهای روز شنبه 29 فروردین 94
برنامه کلاسهای روز شنبه 29 فروردین 94
 

ساعت

درس

استاد

کلاس

14-9

فوق العاده زبان(پاییز)

دکتر کیانمهر

302

14-30/12

نکته وتست باکتری

استاد بلوری

301

20-14

فیزیولوژی(پاییز)

دکتر قاسمی

302

20-15

بیوشیمی(پاییز)

دکتر جعفرنژاد

سالن دبیرستان رجاء

18-16

نکته وتست سلولی و مولکولی

استاد هاشمی

اسفندAتصویر برنامه کلاسهای روز شنبه 29 فروردین 94